OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
Tutaj znajdziecie objaśnienia skrótów, które pojawiają się na naszej stronie, mam nadzieję, że okażą się przydatne.

ZDROWIE:
HD – Hip Dysplasia; dysplazja stawów biodrowych. Stopień dysplazji jest określany literką po myślniku np. HD-A. Rozróżnia się pięć stopni dysplazji: A – stawy wolne od dysplazji, B – prawie normalne stawy biodrowe, wolne od dysplazji, C –nieznaczna (lekka) dysplazja, D – umiarkowana (średnia) dysplazja, E –ciężka dysplazja. W niemieckiej nomenklaturze przy literach A, B itd. dodatkowo stawia się liczby 1 lub 2, które oznaczają dokładniejszy stopień zaawansowania dysplazji.
ED – Elbow Dysplasia; dysplazja stawów łokciowych. Przy zapisie skrótu stopień dysplazji jest określany dla każdego łokcia z osobna (lewy/prawy łokieć). Rozróżnia się cztery rodzaje dysplazji: 0 – staw wolny od dysplazji, 1 – dysplazja małego stopnia, 2 – dysplazja średniego stopnia, 3 – dysplazja dużego stopnia. Przykładowe zapisy ED 0/0, ED 1/0, ED 0/2.
Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych jest najczęściej występującą chorobą u psów ras dużych. Może mieć podłoże zarówno genetyczne, jak i mechaniczne, dlatego do czasu kompletnego zasklepienia się stawów (ok. 18 miesiąca życia) psy powinny być szczupłe i nie powinny obciążać stawów poprzez skoki, długie jednostajne biegi przy rowerze itp. Więcej o dysplazji przeczytacie tutaj.

SZKOLENIE:
OB – Obedience, czyli posłuszeństwo. To egzamin/zawody z posłuszeństwa, który ma 4 klasy. Od 0 do 3. Po skrócie „OB” wpisuje się numer zaliczonej klasy np. OB 1.
BH – Begleithundeprüfung; egzamin składający się z dwóch częśći: posłuszeństwa i socjalizacji.
PT – Pies Towarzyszący. Ten egzamin/zawody z posłuszeństwa dzieli się na 3 stopnie, stąd numerki za skrótem PT określające stopień zdanego egzaminu, np. PT 1.
PTT – Pies Towarzysząco-Tropiący, czyli egzamin/zawody składające się z dwóch dyscyplin: tropienia i posłuszeństwa. Ma 2 stopnie trudności: PTT 1 i PTT2.
IPO – Internationale Prüfungsordnung; egzamin obronny składający się z trzech dyscyplin: tropienia (A), posłuszeństwa (B) i obrony (C). Ma cztery stopnie trudności, kolejno V,1,2,3, które zapisuje się po skrócie: IPO V, IPO 1, itd. Należy zaznaczyć, że nie we wszystkich krajach odbywa się egzamin IPO V (litera V pochodzi od Vorstufe czyli wstępny).
IPO-FH – Internationale Fährtenhundeprüfung; egzamin tropieniowy, na który składają się dwa dni śladów układanych dzień po dniu. Każdy ślad składa się z ok. 1800 kroków, 8 odcinków, 7 załamań, 7 przedmiotów.
Więcej o polskich szkoleniach przeczytacie tutaj.

AD – Ausdauerprüfung; niemiecki egzamin wytrzymałościowy skłądający się m.in. z biegu przy rowerze na odcinku 20 km zakończony krótkim testem posłuszeństwa.
FH – Fährtenhundeprüfung Stufe; niemieckie egzaminy tropieniowe podobne do IPO-FH. Mają dwa stopnie trudności FH1 i FH2.
SchH* – Schutzhund*; niemiecki egzamin/zawody podobny do IPO, został zastąpiony VPG.
VPG – Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde; niemiecki egzamin/zawody podobny do IPO, posiada 3 stopnie trudności: VPG 1, itd.
FPR – Fährtenprüfung ; niemiecki egzamin składający się tylko z części tropieniowej. Ma trzy stopnie trudności odpowiadające stopniom trudności części tropieniowej w IPO (1,2,3).
SPR – Schutzdienstprüfung; niemiecki egzamin składający się tylko z części obronnej. Ma trzy stopnie trudności odpowiadające stopniom trudności części obronnej w IPO (1,2,3).
UPR – Unterordnungprüfung; niemiecki egzamin składający się tylko z części posłuszeństwa. Ma trzy stopnie trudności odpowiadające stopniom trudności części posłuszeństwa w IPO (1,2,3).

WYSTAWY:
Int.Ch.* – Interchampion*; Międzynarodowy Champion. Tytuł został zastąpiony tytułami C.I.B. oraz C.I.E.
C.I.B. – Champion International de Beauté; Międzynarodowy Champion Piękności. Zasady przyznawania tego tytułu znajdziecie tutaj.
C.I.E. – Champion International d’Exposition; Interchampion/Międzynarodowy Champion Wystawowy. Zasady przyznawania tego tytułu znajdziecie tutaj.
Ch. – champion danego kraju, np: Ch.Pl. – Champion Polski. Zasady przyznawania tego tytułu znajdziecie tutaj.
Mł.Ch. – Młodzieżowy champion danego kraju, np. Mł.Ch.Pl. – Młodzieżowy Champion Polski. Zasady przyznawania tego tytułu znajdziecie tutaj.
Ch.Dt.VDH – Champion VDH – niemieckiego Związku Kynologicznego (inaczej Champion Niemiec).
Zw. – zwycięzca: może być danego kraju, europy, świata lub klubu. Tytuł przyznawany co roku na wystawie Europejskiej, Światowej, Klubowej. W Polsce tytuł Zwycięzcy Polski przyznawany jest podczas międzynarodowej wystawy w Poznaniu i jest on zapisywany np. Zw.Pl’12.
Mł. Zw. – Młodzieżowy zwycięzca, może być danego kraju, europy, świata lub klubu. Tytuł przyznawany co roku.
Zw. Mł – Zwycięzca Młodzieży; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.
Naj. Jun. Najlepszy Junior; Tytuł ten jest przyznawany poprzez porównanie Zwycięzców Młodzieży psa i suki.
CWC – Certyfikat na Wystawowego Championa; wniosek na Championa Polski. W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów.
CAC – Certyfikat Au Championat; wniosek na championa danego kraju (w zależności gdzie został przyznany). Zasady przyznawania CAC różnią się od siebie w zależności od kraju.
CACIB – Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté, czyli Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności. Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i/lub C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów. O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.
res.CACIB – reserve Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté, czyli rezerwowy Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności. Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res.CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów – wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).
NDPwR – Najlepszy Dorosły Pies w Rasie; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie jeden samiec w rasie. Wybór tego samca jest dokonywany pośród psów z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, które konkurują ze sobą w tzw. porównaniu.
NDSwR – Najlepsza Dorosła Suka w Rasie; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie jedna suka w rasie. Wybór tej suki jest dokonywany pośród suk z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, które konkurują ze sobą w tzw. porównaniu.
Zw.Rasy – Zwycięzca Rasy; O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży”, „NDPwR”, „NDSwR” oraz te, które w klasie weteranów uzyskały ocenę doskonałą z I lokatą. Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy.
BOS – Best of Sex – Zwycięzca Płci Przeciwnej;O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży” (obu płci), Najlepszy Dorosły Pies,Najlepsza Dorosła Suka oraz pies i suka z klasy weteranów z oceną doskonałą i I lokatą. Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy, sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej (BOS).
BOB – Best of Breed; międzynarodowe określenie tytułu Zwycięzca Rasy.
JBIS – Junior Best in Show; Najpiękniejszy Junior Wystawy – udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Najlepszy Junior w Rasie”. Wybory dokonywane są w ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego. Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach 4 psy.
BIS – Best In Show; Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. W ringu honorowym, wyznaczony sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1., 2., 3. i 4. miejsce.
BOG – Best of Group; Zwycięzca Grupy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł „Zwycięzca Rasy” oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). W ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1., 2., 3. i 4. miejsce.

INNE:
ZTP – Zuchttauglichkeitsprüfung; niemiecka kwalifikacja hodowlana składająca się z opisu eksterieru i testów psychicznych.
Körung– jest to dodatkowy test, który odbywa się bezpośrednio po zaliczeniu przez psa ZTP. Do takiego testu mogą podjeść jedynie psy, które podczas ZTP w części eksterierowej w 25 podpunktach otrzymały „k” (korrekt – poprawny); te podpunkty to m.in.: typ, budowa, głowa, uzębienie, noszenie uszu i ogona, a w części interierowej w 10 podpunktach otrzymały „k” (korrekt – poprawny); te podpunkty to m.in.: zachowanie podczas oceny eksterieru, popęd łupu z obcą osobą, reakcja na bodźce optyczne (duchy). Test Körung składa się z czterech prób: pierwsze trzy są analogiczne do prób z części C w IPO1, są to: zatrzymanie pozoranta podczas ucieczki, obrona po ataku pilnowanego pozoranta, atak na psa z ruchu. Czwarta próba to zachowanie w grupie ludzi analogiczne do tego występującego w ZTP. Niezdanie tego testu nie ma wpływu na wynik ZTP. Jeżeli pies nie zda Körung może go powtarzać, ale musi wtedy powtórzyć od początku całe ZTP.

* – skróty, tytuły czy nazwy przy których znajduje się gwiazdka zostały zastąpione nowymi, ale ze względu na to, że ciągle istnieją w np. rodowodach zostały wytłumaczone.